برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 درمان شناختی رفتاری فشرده برای اختلالات اضطرابی Intensive CBT for Anxiety Disorders
1395-02-20 08:00-12:00
دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی (طبقه 5، سالن شورا) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر یورگن مارگارف پروفسور روانشناسی دانشگاه بوخوم آلمان
2 درمان شناختی رفتاری فشرده برای اختلالات اضطرابی (برگزاری مجدد) Intensive CBT for Anxiety Disorders
1395-02-20 13:30-17:30
دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی (طبقه 5، سالن شورا) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر یورگن مارگارف، پروفسور روانشناسی دانشگاه بوخوم آلمان
3 مدیریت استرس
1395-02-23 08:00-12:00
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی (طبقه 2 سالن 208) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتراحمد برجعلی، دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
4 بازآزمایی استرس در خانواده: کاربرد بالینی Reexamining Family Stress: Clinical Implications
1395-02-23 08:00-12:00
دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی (طبقه 5، سالن شورا) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
پروفسور منیژه دانشپور، استاد روانشناسی خانواده دانشگاه الاینت امریکا
5 حمایت از کودکان در موقعیت های بحرانی
1395-02-23 08:00-12:00
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی (طبقه 2 سالن 207) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
سید عباس باقری یزدی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران
6 کاربرد روان درمانی مثبت نگر در کاهش استرس و اضطراب
1395-02-23 08:00-12:00
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی (طبقه 2 سالن 202) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر مهدی خانجانی، استادیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
7 آموزش حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش
1395-02-23 08:00-17:30
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (طبقه 2 سالن 213) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر کاظمی، استادیار روانشناسی استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی
8 فناوری های مبتنی بر محاسبات عاطفی در مدیریت استرس Affective Computing Technologies for Stress Management
1395-02-23 13:30-17:30
دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی (طبقه 5، سالن شورا) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر سعید پورروستایی اردکانی، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائی
9 سالمندی، سلامت و حافظه
1395-02-24 08:00-12:00
دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی (طبقه 2 سالن 208) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر رضا کرمی نوری، دانشیار روانشناسی دانشگاه اربرو سوئد
10 کاهش استرس با ذهن آگاهی
1395-02-24 08:00-12:00
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی (طبقه 2 سالن 203) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر علیرضا آقابابا، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
11 راهکارهای مقابله با استرس
1395-02-25 13:30-17:30
دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی (طبقه 5 سالن شورا) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر عبدالله معتمدی، دانشیار روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی
12 کاربرد تکنولوژی آموزشی در کاهش استرس
1395-02-24 13:30-17:30
دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی (طبقه 5، سالن شورا) 25
500,000 ریال
دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی 200,000 ریال
دکتر جعفرخانی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی دکتر خدابنده لو استادیار دانشگاه هلپ مالزی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.