برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1395-02-10
2,000,000 ریال
پس از تاریخ 1395-02-10
2,500,000 ریال
2
تا تاریخ 1395-02-10
800,000 ریال
پس از تاریخ 1395-02-10
1,000,000 ریال
جهت تایید این ثبت نام باید اسکن کارت دانشجویی خود را که تاریخ اعتبار نیز در آن درج شده باشد در قسمت سند تاییدیه بارگذاری نمایید.
3
تا تاریخ 1395-02-10
500,000 ریال
پس از تاریخ 1395-02-10
1,000,000 ریال
جهت تایید این ثبت نام باید اسکن کارت دانشجویی خود را که تاریخ اعتبار نیز در آن درج شده باشد در قسمت سند تاییدیه بارگذاری نمایید.
4
تا تاریخ 1395-02-10
1,500,000 ریال
پس از تاریخ 1395-02-10
2,000,000 ریال
جهت تایید این ثبت نام باید کارت هیات علمی یا حکم کارگزینی خود را در قسمت سند تاییدیه بارگذاری نمایید.
5
تا تاریخ 1394-12-25
2,000 ریال
پس از تاریخ 1394-12-25
1,000 ریال
این حالت شامل نوع عضویت نبوده و برای فعالیت های مربوط به سامانه است. و توسط کاربران نباید انتخاب گردد.
6
10,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.