دکتر عبدالله معتمدی (دبیر اجرایی همایش)،

 

کمیته اجرائی:

دکتر مهدی خانجانی (عضو کمیته اجرایی)،

دکتر ابوالقاسم عیسی مراد (عضو کمیته اجرایی)،

دکتر فریده حسین ثابت (عضو کمیته اجرایی)،

دکتر علیرضا مقدس (عضو کمیته اجرایی)،

یوسف اعظمی (مسئول دبیرخانه همایش)،

دکتر فاطمه جعفرخانی (عضو کمیته اجرایی)

دکتر زهرا جامه بزرگ (عضو کمیته اجرایی)

دکتر سعید پورروستایی (عضو کمیته اجرایی)

محسن بدخشان (عضو کمیته اجرایی)،

محمد علی پورطاهری (عضو کمیته اجرایی)،

سید محمد سعید رضوانی نژاد (عضو کمیته اجرایی)،

داود عرب قهستانی (عضو کمیته اجرایی)،

سید مرتضی عقدایی (عضو کمیته اجرایی)،

حسن فاضلی (عضو کمیته اجرایی)،

پیام فضلی (عضو کمیته اجرایی)،

خانم مختارنیا (عضو کمیته اجرایی)،

خانم راضیه مردی (عضو کمیته اجرایی)،

خانم محمودزاده (عضو کمیته اجرایی)،

احسان اکرادی (عضو کمیته اجرایی).

 

کمیته روابط عمومی:

دکتر حداد (رئیس روابط عمومی دانشگاه)،

دکتر ماندانا تیشه یار (مدیر همکاری­های علمی بین المللی)،

دکتر صحرایی (رئیس حراست دانشگاه)،

امیر زندی مقدم (رئیس گروه گسترش همکاری­های علمی بین المللی)،

 

کمیته فناوری اطلاعات:

دکتر حمیدرضا مقامی (مسئول کمیته فناوری اطلاعات همایش)،

مهندس احسان طوفانی نژاد (عضو کمیته فناوری اطلاعات همایش)،

مهندس رها عابدی (عضو کمیته فناوری اطلاعات همایش)،

مهندس سعیدی (فناوری دانشگاه)،

 

کمیته انتشارات:

دکتر سعید غیاثی ندوشن (رئیس انتشارات دانشگاه)،

دکتر ملانظر (رئیس مرکز ترجمه دانشگاه)،

 

کمیته مالی و تدارکات:

دکتر پرویز شریفی درآمدی (معاون مالی دانشکده)،

آقای محبتی (نماینده امور مالی دانشگاه)،