اعضای کمیته علمی همایش بین المللی استرس و بیماری های روانی

 

دکتر حسین اسکندری (دانشیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر حسن احدی (استاد روان­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی)،

دکتر جواد اژه ای (استاد روان­شناسی دانشگاه تهران)،

دکتر علی اصغر اصغرنژاد فرید (دانشیار روان شناسی انستیتو روان‌پزشکی)،

دکتر حمیدرضا آقا محمدیان شعرباف (استاد روان­شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)،

دکتر اسفندیار آزاد مرزآبادی (استادیار روان شناسی دانشگاه بقیه الله)،

دکتر پرویز آزاد فلاح (دانشیار روان­شناسی دانشگاه تربیت مدرس)،

دکتر احمد برجعلی (دانشیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر ایمان اله بیگدلی (دانشیار روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد)،

دکتر فرید براتی سده (مدیر کل سالمندان سازمان بهزیستی)،

دکتر منصور بیرامی (استاد روان­شناسی دانشگاه تبریز)،

دکتر سعید بهشتی (دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامى دانشگاه علامه طباطبائی)،

استفان پالمر (رئیس انجمن بین المللی استرس)،

دکتر شهلا پزشک (استادیار روان­شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر مهرانگیز پیوسته گر (دانشیار روان­شناسی دانشگاه الزهرا)،

دکتر رضا پورحسین (دانشیار روان شناسی دانشگاه تهران)،

دکتر نعمت جعفری (استاد روانپزشکی، رئیس بیمارستان پاریس)،

دکتر نجمه حمید (دانشیار روان­شناسی دانشگاه شهید چمران)،

دکتر فریده حسین ثابت (استادیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر مهدی خانجانی (استادیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر محمد خدایاری فرد (استاد روان شناسی بالینی دانشگاه تهران)،

دکتر سید کمال خرازی (دانشیار علوم شناختی پژوهشکده علوم شناختی)،

دکتر منیژه دانش پور (دانشیار روان­شناسی دانشگاه مینه سوتا آمریکا)،

دکتر علی دلاور (استاد روش تحقیق و آمار دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر رسول روشن (دانشیار روان­شناسی دانشگاه شاهد)،

دکتر حمید رحیمیان (دانشیار مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر عباس رحیمی نژاد (استادیار روان­شناسی دانشگاه تهران)،

دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی (دانشیار روان­شناسی بالینی دانشگاه تربیت مدرس)،

دکتر اسماعیل  زارعی زوارکی (دانشیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر فرامرز سهرابی (استاد روان شناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر علی‌اکبر سیاری (دانشیار گروه گوارش دانشگاه شهید بهشتی)،

دکتر اسماعیل سعدی پور (دانشیار روان­شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر شهریار شهیدی (دانشیار روان­شناسی دانشگاه شهید بهشتی)،

دکتر علیرضا صادقی (استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر ابوالقاسم عیسی مراد (استادیار روان­شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر حسین عبداللهی (دانشیار روان شناسی شناختی دانشگاه خوارزمی)،

دکتر احمد علی پور (استاد روان­شناسی دانشگاه پیام نور)،

دکتر محمدکاظم عاطف وحید (دانشیار روان شناسی بالینی انستیتو روان‌پزشکی)،

دکتر کیومرث فرح‌بخش (دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر علی فتحی آشتیانی (استاد روان­شناسی دانشگاه بقیه‌الله)،

دکتر ایراندخت فیاض (دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر نورعلی فرخی (استادیار سنجش و اندازه گیری دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر رضا کرمی نوری (استاد روان­شناسی دانشگاه استکهلم سوئد)،

دکتر محمود گلزاری (دانشیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر محمدعلی گودرزی (استاد روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز)،

دکتر عبداله معتمدی (دانشیار روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر علیرضا مقدس (استادیار روانپزشکی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر محمدعلی مظاهری (استاد روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی)،

دکتر علیرضا مرادی (استاد روان شناسی بالینی دانشگاه خوارزمی)،

دکتر محمدرضا محمدی (استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)،

دکتر عصمت مومنی (استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر بهمن نجاریان (استاد روان­شناسی بالینی دانشگاه بریتیش کلمبیا)،

دکتر حمید طاهر نشاط دوست (استاد روان شناسی بالینی دانشگاه اصفهان)،

دکتر احمدعلی نوربالا (استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران)،

دکتر جبیب هنری (دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی)،

دکتر حمید یعقوبی (رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم)،

دکتر سید جلال یونسی (دانشیار روان شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی).