• شناسایی ماهیت، سبب شناسی، ابعاد، علائم و نشانه های استرس و ارتباط آنها  با اختلالات روانی
  • گسترش پژوهش‌های مرتبط با استرس و بیماری‌های روانی
  • ارتقاء بهداشت روان، پیشگیری، ایمن‌سازی روان‌شناختی افراد و جامعه در برابر استرس‌های زندگی
  • ارائه شیوه‌های کارآمد برای کنار آمدن با استرس های فردی، شغلی، خانوادگی و محیطی
  • تدوین برنامه های اجتماع نگر  و کارآمد برای سازمان ها،نهادها و وزارتخانه ها در راستای توسعه پایدار با تکیه بر راهکارهای پیشگیری و درمان استرس